Jump to Navigation

Historia

Rok akademicki 2007/2008

 

      W roku akademickim 2007/2008 pieczę nad działalnością Koła sprawował Zarząd SKNF, w skład którego wchodzili:

Przewodniczący               Kamil Chołuj
V-ce przewodnicząca       Justyna Chmiel

Sekretarz                          Marcin Gniewek
Skarbnik                          Marlena Kalisio
Członek zarządu              Magdalena Dudziak

     W roku akademickim 2007/2008 Koło liczyło 22 członków. W dniu 25 października 2007 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła został zatwierdzony Statut Koła, który obowiązuje do czasu rozwiązania Koła.

     Głównym celem Koła jest rozwijanie działalności badawczej i wspomaganie zainteresowań studentów umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji poprzez udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych na zebraniach Koła, jak również ogólnopolskich i międzynarodowych. Celem statutowym Koła jest także podejmowanie działań na rzecz łagodzenia barier uniemożliwiających normalne egzystowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych. Koło finansowane jest ze składek członkowskich. Członkowie Koła biorą czynny udział w konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom rehabilitacji i fizjoterapii organizowanych przez uczelnie wyższe w całej Polsce.

 

UDZIAŁ CZŁONKÓW KOŁA W OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJACH NAUKOWYCH
 

 1. I Wiosna z Fizjoterapią – 27.04.2007 r. Akademia Medyczna w Warszawie
 • Justyna Chmiel – „Specyfika fizjoterapii u osób w podeszłym wieku”
 • Kamil Chołuj, Marcin Gniewek – „Aktywność ruchowa jako forma rehabilitacji osób w podeszłym wieku”

 

 1. V Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki – 11-12.05.2007 r. – Głuchołazy
 • Justyna Chmiel, Kamil Chołuj, Marcin Gniewek – „Sport osób niepełnosprawnych – rehabilitacja czy wyczyn”

 

 1. IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Fizjoterapii – 7-8.12.2007 r. – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Justyna Chmiel, Kamil Chołuj – „Analiza porównawcza wybranych zdolności motorycznych studentów I roku fizjoterapii i farmacji Akademii Medycznej w Lublinie oraz ich opinii dotyczących sprawności fizycznej w przyszłej pracy zawodowej”
 • Justyna Chmiel, Kamil Chołuj – „Analiza i porównanie wyników testu Pilicza jako próba oceny sprawności fizycznej studentek I i II roku farmacji Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1999/1992, 1999/2001, 20007/2008”
 • Magdalena Dudziak, Joanna Fidut, Ewa Kołodziej – „Hipoterapia jako forma usprawniania dzieci z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego”

 

 1. II Wiosna z Fizjoterapią – 18.04.2008 r. Uniwersytet Medyczny w Warszawie
 • Justyna Chmiel, Kamil Chołuj – „Ocena poziomu sprawności fizycznej osób starszych na podstawie testu Fullerton”
 • Magdalena Dudziak, Joanna Fidut, Ewa Kołodziej, Krzysztof Sokołowski – „Porównanie aktywności ruchowej osób przedziałach wiekowych: 50-60 lat, 60-70 lat oraz 70-80 lat”
 • Magdalena Dudziak, Joanna Fidut, Ewa Kołodziej, Krzysztof Sokołowski – „Próba porównania skuteczności działania przeciwbólowego krioterapii miejscowej przy użyciu par ciekłego azotu oraz dwutlenku węgla u pacjentów po 65 roku życia z chorobą zwyrodnieniową”

 

 1. VI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki – 16-17.05.2008 r. – Głuchołazy
 • Justyna Chmiel, Kamil Chołuj – „Porównanie skuteczności i ataku gry w goalball juniorów i seniorów”

 

UDZIAŁ CZŁONKÓW KOŁA W KURSACH I SZKOLENIACH
 

     Członkowie Koła biorą udział w kursach i szkoleniach organizowanych zarówno przez ośrodki medyczne jak też uczelnie wyższe. W dniach 02-03.06.2007 roku studentka Justyna Chmiel zorganizowała wraz z Kamilem Chołujem kurs instruktorów Nordic Walking. W kursie wzięło udział siedmiu studentów kierunku Fizjoterapia. Od chwili zakończenia kursu trwają prace nad powołaniem sekcji Nordic Walking, niestety brak środków finansowych w bardzo znacznym stopniu utrudnia powołanie grupy Nordic Walkerów.
     W dniach 13-14.12.2007 roku studenci Justyna Chmiel oraz Kamil Chołuj wzięli udział w szkoleniu poświęconym różnym metodom fizjoterapii i rehabilitacji. Szkolenie to odbywało się w Pokrzywnie i zostało zorganizowane przez SKN „Akton” działające przy Politechnice Opolskiej.
     Dnia 03.04.2008 roku Koło zorganizowało zajęcia teoretyczno – praktyczne poświęcone aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone były przez inż. Adama Orła ze Stowarzyszenia GAR.

 

POWOŁANIE OGÓLNOPOLSKIEGO STUDENCKIEGO FORUM NAUKOWEGO „BADANIA NAUKOWE W REHABILITACJI I FIZJOTERAPII”

     Po zakończeniu obrad „II Wiosny z Fizjoterapią” 18.04.2008 roku odbyło się Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego „Badania naukowe w rehabilitacji i fizjoterapii” podczas którego podpisano Akt Powołania Forum.

Założycielami OSFN są:

 1. Dariusz Białoszewski – pomysłodawca Projektu i p.o. Kierownika Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Fizjoterapii;
 2. Andrzej Bugajski – Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu wraz ze Studenckim Towarzystwem Naukowym Wyższej Szkoły Fizjoterapii;
 3. Janusz Domaniecki – Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wraz ze Studenckimi Kołami Naukowymi Wydziału Rehabilitacji;
 4. Jolanta Kujawa – Kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz ze Studenckim Naukowym Kołem Fizjoterapii;
 5. Piotr Majcher – Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz ze Studenckim Naukowym Kołem Fizjoterapii.

Założyciele ustalili następujące cele i zadania OSFN:

 1. wymiana informacji pomiędzy studentami uczelni polskich i zagranicznych prowadzących badania naukowe w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii;
 2. tworzenie międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych, studenckich zespołów badawczych;
 3. wspólne wykorzystanie możliwości badawczych poszczególnych uczelni uczestniczących w programie;
 4. promowanie badań naukowych, realizowanych zgodnie ze standardami Evidence Based Medicine (EBM);
 5. opieka nad młodymi badaczami zrzeszonymi w OSFN, oraz niezrzeszonymi, prowadzącymi badania w obszarach zainteresowań Forum lub/i współpracującymi z PTF, PTReh oraz z innymi Towarzystwami Naukowymi;
 6. aktywizacja i integracja środowiska studenckich kół naukowych prowadzących badania w obszarach zainteresowań OSFN
 7. nawiązanie współpracy międzynarodowej z zagranicznym studenckim ruchem naukowym.

 

Udział SKNF w międzyuczelnianych projektach badawczych w ramach Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego

            Tematyka projektów badawczych obejmuje zagadnienia:

 • testu Fullerton (projekt zgłoszony przez SKNF Lublin),
 • Nordic Walking (projekt zgłoszony przez SKNF Lublin),
 • poziomu sprawności fizycznej studentów (projekt zgłoszony przez SKNF Lublin),
 • aktywności osób niepełnosprawnych (projekt zgłoszony przez SKN AWF Warszawa).

 

I MAJÓWKA Z FIZJOTERAPIĄ
 

     W dniu 31.05.2008 roku Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii oraz Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizowali Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych pt. „Profilaktyka poprzez ruch…”.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. dr hab. Andrzej Książek.

Celem sympozjum było stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie znaczenia aktywności fizycznej w promocji zdrowia.

Sympozjum podzielono na następujące sesje plenarne:

 • Ruch jako profilaktyka wad postawy
 • Aktywność ruchowa w profilaktyce starzenia się
 • Stosowanie ruchu jako profilaktyki w poszczególnych okresach życia
 • Różne formy aktywności ruchowej

 

UDZIAŁ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO FIZJOTERAPII W INNYCH IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

     Zarówno w roku akademickim 2006/2007 oraz 2007/2008 członkowie Koła brali udział w organizacji „Namiotu Fizjoterapeutów” w ramach akcji Białej Niedzieli zatytułowanej „Studenci Uniwersytetu Medycznego mieszkańcom Lublina”. Wszystkie osoby, które nas odwiedziły mogły skorzystać z masażu ręcznego klasycznego, drenażu limfatycznego, inhalacji, a także zasięgnąć niezbędnych porad w zakresie fizjoterapii. Dla grup zorganizowanych przygotowaliśmy zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem taśm TheraBand.

 

Rok akademicki 2008/2009

 

UDZIAŁ CZŁONKÓW KOŁA W OGÓLNOPOLSKICH  KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Metodyczna nt. „Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia” – 24-25.10.2008 r. Biała Podlaska
 • Justyna Chmiel, Kamil Chołuj, Magdalena Dudziak, Sylwia Rybak, Józef Krzak – „Porównanie skuteczności gry w ataku i obronie polskich zawodników w goalball”
 • Justyna Chmiel, Kamil Chołuj, Joanna Fidut, Ewa Kołodziej, Józef Krzak – „Analiza różnych technik rzutów polskich zawodników w goalball”
 • Ewa Kołodziej, Magdalena Dudziak, Joanna Fidut, Krzysztof Sokołowski – „Porównanie aktywności fizycznej osób z terenów wiejskich i miejskich w wieku 40-50 lat na podstawie kwestionariusza IPAQ”

 

 1. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Aktywność Ruchowa Osób Niepełnosprawnych” – 5-6.12.2008 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Jan Ślężyński, Józef Krzak, Justyna Chmiel, Kamil Chołuj – „Komparatystyka techniki rzutów goalballistów polskich i czołówki światowej”

 

 1. III Wiosna z Fizjoterapią – Rehabilitacja w Geriatrii – 03.04.2009 Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
 • Kamil Chołuj, Justyna Chmiel – „Porównanie poziomu sprawności fizycznej seniorów ze środowiska miejskiego i wiejskiego na podstawie testu Fullerton”
 • Kamil Chołuj, Justyna Chmiel – „Jakość życia słychaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na podstawie kwestionariusza WHOQOL-BREF”
 • Joanna Fidut, Ewa Kołodziej, Karolina Janikowska, Krzysztof Sokołowski – „Stan zdrowia mieszkańców wsi na podstawie analizy dokumentacji lekarskiej”
 • Karolina Janikowska, Magdalena Studenna – „Otyłość a aktywność ruchowa kobiet w starszym wieku”
 • Joanna Fidut, Ewa Kołodziej, Karolina Janikowska, Krzysztof Sokołowski – „Fizjoterapeutyczne metody leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych”
 • Karolina Janikowska, Magdalena Studenta – „Bariery wpływające na aktywność ruchową kobiet”

 

 1. VII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki – 22-23.05.2009 r. – Głuchołazy
 • Kamil Chołuj, Justyna Chmiel, Piotr Majcher, Adam Fijewski – „Analiza porównawcza wybranych zdolności motorycznych studentów I roku fizjoterapii i farmacji Akademii Medycznej w Lublinie oraz ich opinii dotyczących sprawności fizycznej w przyszłej pracy zawodowej.
 • Kamil Chołuj, Justyna Chmiel, Piotr Majcher, Adam Fijewski – „Analiza i porównanie wyników testu Pilicza jako próba oceny sprawności fizycznej studentek I i II roku farmacji Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1990/1992, 1999/2001 oraz 2007/2008

 

     Podobnie jak w latach poprzednich członkowie Koła brali udział w organizacji „Namiotu Fizjoterapeutów” w ramach akcji Białej Niedzieli zatytułowanej „Studenci Uniwersytetu Medycznego mieszkańcom Lublina”. Wszystkie osoby, które nas odwiedziły mogły skorzystać z masażu ręcznego klasycznego, drenażu limfatycznego, inhalacji, a także zasięgnąć niezbędnych porad w zakresie fizjoterapii. Dla grup zorganizowanych przygotowaliśmy zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem taśm TheraBand.

 

II MAJÓWKA Z FIZJOTERAPIĄ
 

     W dniu 15.05.2009 roku Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii oraz Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zorganizowali Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych pt. „Aktywność ruchowa w XXI wieku”.
      Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. dr hab. Andrzej Książek.
    Celem sympozjum było stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie znaczenia aktywności fizycznej w promocji zdrowia.

 

     W dniu 20.06.2009 roku Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii zorganizowało kurs Instruktorów Nordic Walking przy współpracy Grypy „Aktywni”. Kurs prowadził Pan Wojciech Świątek, Międzynarodowy Instruktor Nordic Walking.

 

Rok akademicki 2009/2010

 

W roku akademickim 2009/2010 zmienił się zarząd Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Poszczególne funkcje w zarządzie pełnili:

Przewodniczący                   Kamil Chołuj
V-ce przewodnicząca           Justyna Chmiel

Sekretarz                              Marcin Gniewek
Skarbnik                              Joanna Tymińska
Członek zarządu                  Paweł Goguł

 

UDZIAŁ CZŁONKÓW KOŁA W OGÓLNOPOLSKICH  KONFERENCJACH NAUKOWYCH
 

 1. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Metodyczna nt. „Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia” – 24-25.10.2008 r. Biała Podlaska
 • Justyna Chmiel, Kamil Chołuj, Magdalena Dudziak, Sylwia Rybak, Józef Krzak – „Porównanie skuteczności gry w ataku i obronie polskich zawodników w goalball”
 • Justyna Chmiel, Kamil Chołuj, Joanna Fidut, Ewa Kołodziej, Józef Krzak – „Analiza różnych technik rzutów polskich zawodników w goalball”
 • Ewa Kołodziej, Magdalena Dudziak, Joanna Fidut, Krzysztof Sokołowski – „Porównanie aktywności fizycznej osób z terenów wiejskich i miejskich w wieku 40-50 lat na podstawie kwestionariusza IPAQ”

 

 1. IV Wiosna z Fizjoterapią – „Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji” – 16.04.2010 r. – Warszawski Uniwersytetu Medyczny w Warszawie
 • Justyna Chmiel, Kamil Chołuj, Piotr Majcher, Adam Fijewski – „Ocena poziomu sprawności fizycznej kobiet po 60 roku życia czynnie uprawiających aktywność ruchową z zastosowaniem testu Fullerton”
 • Kamil Chołuj, Justyna Chmiel, Józef Krzak, Piotr Majcher – „Analiza różnych technik rzutów polskich zawodników w goalball”
 • Kamil Chołuj, Justyna Chmiel, Piotr Majcher – „Porównanie poziomu sprawności fizycznej studentów I roku kierunku Fizjoterapia pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Puławską Szkołą Wyższą w Puławach”
 • Joanna Fidut, Karolina Janikowska – Skuteczność leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych zabiegami fizykalnymi skojarzonymi z krioterapią”
 • Anna Kręgiel, Marlena Zakrzewska – „Występowanie bólów odcinka lędźwiowego kręgosłupa u studentów stomatologii i fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”
 • Joanna Fidut, Karolina Janikowska – „Mobilizacje z ruchem – alternatywna metoda leczenia zespołu „łokcia tenisisty”. Opis przypadku”

 

III MAJÓWKA Z FIZJOTERAPIĄ
 

     14.05.2010 roku w Auli budynku Collegium Maius o godz. 10.00 odbędzie się kolejna już konferencja organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii oraz Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tematem przewodnim Cyklicznego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych w dalszym ciągu pozostaje „Aktywność ruchowa w XXI wieku”. Patronat honorowy konferencji objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Książek. Czasopismo „Zdrowie Publiczne” objęło patronat medialny konferencji.

 

UDZIAŁ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO FIZJOTERAPII W INNYCH IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

     Kolejnym przedsięwzięciem Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii w roku akademickim 2009/2010 będzie zorganizowanie Namiotu Fizjoterapii podczas Akcji „Biała Niedziela” organizowanej przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2010 roku członkowie SKNF przygotowują stanowisko masażu klasycznego, drenażu klasycznego, inhalacji leczniczych. Przygotowywany jest również pokaż ćwiczeń przy pomocy taśm TheraBand. Jeśli pogoda okaże się łaskawa, lublinianie będą mogli pod czujnym okiem instruktorów spacerować ulicami Starego Miasta przy pomocy kijków do Nordic Walking.

 

Rok akademicki 2010/2011

 

     W roku akademickim 2010/2011 nastąpiła kolejna zmiana w zarządzie Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Poszczególne funkcje w zarządzie pełnią:

Przewodniczący                    mgr Kamil Chołuj
V-ce przewodnicząca            mgr Justyna Chmie
l
Sekretarz                               mgr Marcin Gniewek
Skarbnik                               mgr Ewa Halewska
Członek zarządu                   Paweł Goguł

 

I Lubelski Zjazd OSFN

     SKNF działający przy Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jako tegoroczny koordynator OSFN, zorganizowało w dniach 25-26 lutego 2011 roku zjazd naukowy, w ramach którego uczestnicy dyskutowali nt. dalszych działań OSFN oraz poszerzali zakres swojej wiedzy i umiejętności. Uczestnikami zjazdu naukowego byli członkowie Kół Naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Reprezentanci Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie byli nieobecni podczas zjazdu.

     W pierwszym dniu zjazdu odbyły się warsztaty pt. „BADANIE POSTAWY CIAŁA METODĄ PROJEKCYJNĄ MOIRE'A”, które prowadził mgr Krzysztof Pytka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Następnie odbyło się spotkanie członków OSFN, podczas którego debatowano nt. projektów badawczych oraz ustalono plan pracy na najbliższe miesiące działalności.

     Drugi dzień zjazdu poświęcony był elektromiografii powierzchniowej (surface electromyography - sEMG) oraz zastosowaniu tego typu diagnostyki w fizjoterapii. Warsztaty poprowadziła gościnnie mgr Anna Słupik z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadząca warsztaty przedstawiła szczegółowo podstawy teoretyczne zbierania sygnału, tworzenie protokołów badawczych oraz sposób obsługi oprogramowania do gromadzenia danych. Następnie uczestnicy zjazdu przeprowadzali już konkretne badania, analizowali sygnał EMG oraz oceniali zebrane wyniki badań.

     Lubelski zjazd naukowy Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego okazał się owocnym spotkaniem. Podczas dyskusji podsumowującej lubelski zjazd naukowy wyłoniono propozycje projektów badawczych, które po dokładnym opracowaniu metodologii i specyfiki badań będą realizowane przez członków OSFN. Wstępny termin rozpoczęcia prac badawczych przyjęto na rok akademicki 2011/2012 (październik-listopad).

Proponowane projekty badawcze (tematy robocze):

 1. Wzajemne relacje pomiędzy lekarzami i fizjoterapeutami w zespole terapeutycznym w opinii studentów kierunku lekarskiego i fizjoterapii (projekt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).
 2. Wpływ poziomu adaptacji środowiska miejskiego na pełnienie ról społecznych osób niepełnosprawnych (projekt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi).
 3. Ocena poziomu sprawności fizycznej studentów fizjoterapii polskich uczelni medycznych (projekt Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

 

IV MAJÓWKA Z FIZJOTERAPIĄ

     W dniu 13 maja 2011 roku odbyła się IV MAJÓWKA Z FIZJOTERAPIĄ – Cykliczne Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych, którego tematem przewodnim była „Aktywność ruchowa w XXI wieku”.
     Patronat Honorowy nad „IV Majówką z Fizjoterapią” objął JM Rektor UM w Lublinie prof. dr hab. dr h. c. Andrzej Książek. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. dr hab. Teresa Kulik – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie.
     Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego byli: mgr Kamil Chołuj oraz mgr Justyna Chmiel.
     Patronat Medialny nad IV Majówką z Fizjoterapią objęło czasopismo Zdrowie Publiczne – pismo naukowe, wydawane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, redagowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym, Polskim Towarzystwem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Polskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego.

     Miło nam było gościć Panią prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolantę Kujawę – Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Kierownika II Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr n. o kult. fiz. Teresę Pop – Prodziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

     Oficjalnego otwarcia IV Majówki z Fizjoterapią dokonała Pani prof. dr hab. Teresa Kulik – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

     Przed rozpoczęciem prezentacji prac studenckich wysłuchaliśmy bardzo interesującego Wykładu Inauguracyjnego pt. „Marzenia i rzeczywistość rehabilitacji medycznej”, który wygłosiła Pani prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa. Następnie o metodzie Kinesio Taping opowiadała mgr Natalia Flis z firmy Medical Sport.

    Tegoroczna Majówka zgromadziła studentów i absolwentów fizjoterapii, medycyny, pracowników naukowych oraz wszystkich sympatyków rehabilitacji – reprezentantów uczelni takich jak: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Puławska Szkoła Wyższa w Puławach oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
     Część naukowa została podzielona na dwie sesje tematyczne, które miały charakter konkursu, a każda praca badawcza była oceniana przez członków Rady Naukowej pod względem jej wartości merytorycznej, wizualnej oraz sposobu prezentacji. Podczas Sympozjum zaprezentowano 25 prac badawczych których głównymi autorami byli studenci, a wyniki ukazywały rolę aktywności ruchowej w XXI wieku. Po wygłoszeniu wszystkich prac danej sesji odbyła się dyskusja, podczas której zadawano pytania autorom, dokonywano oceny merytorycznej i metodologicznej doniesień naukowych. Była to w głównej mierze ważna lekcja dla młodych adeptów nauki, podczas której mieli możliwość uzyskać wiele cennych wskazówek na przyszłość od grona naukowego dotyczących przydatności badań w rehabilitacji, opracowywania badań w oparciu o Evidence Based Medicine.

 

Rok akademicki 2011/2012

 

Kenzo Kase w Lublinie

     W dniu 25 października 2011 roku Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii oraz Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy współpracy z Medical Sport zorganizowało warsztaty teoretyczno-praktyczne dotyczące metody Kinesio® Taping. Wielkim wydarzeniem było to, iż gościliśmy twórcę metody Kinesio® Taping oraz taśmy Kinesio® Tex Gold – samego mistrza dr Kenzo Kase.
     Spotkanie to zostało zorganizowane za pełną aprobatą Władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Władz Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Dr hab. med. Piotr Majcher – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w imieniu Władz Uniwersytetu przywitał bardzo serdecznie dr Kenzo Kase i wręczył mu Medal 40-lecia Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz pamiątkowy dyplom.

     Doktor Kenzo Kase przyleciał do Polski tylko na trzy dni specjalnie po to, by poprowadzić warsztaty dotyczące metody Kinesio® Taping w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie (24.10) oraz na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (25.10).
     Lubelskie warsztaty z dr Kenzo Kase cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów, fizjoterapeutów, lekarzy oraz sympatyków fizjoterapii. Aula Collegium Maius była wypełniona po brzegi głównie przez studentów, ale także przez gości przybyłych z Lublina, Nałęczowa, Puław, Radomia, Rzeszowa, Zamościa oraz innych miast.

 

II Lubelski Zjazd OSFN

     W dniu 18 listopada 2011 roku w Łodzi odbył się II Lubelski Zjazd OSFN. Przywitania przybyłych członków oraz rozpoczęcia spotkania sprawozdawczo-wyborczego OSFN „Badania naukowe w rehabilitacji i fizjoterapii” dokonał dr hab. med. Piotr Majcher – Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Program Zjazdu

 1. Wystąpienia członków Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego.                      
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Zespoły interdyscyplinarne i ich postrzeganie przez studentów kierunków medycznych – (10 min) - Katarzyna Bienias, Anna Mosiołek
  Możliwości wykorzystania e-learningu w kształceniu fizjoterapeutów – (10 min) - Anna Mosiołek
  Wykorzystanie we współpracy międzyuczelnianej doświadczeń zdobytych w ramach programu LLP-Erasmus – (10 min) - Anna Mosiołek, Katarzyna Bienias
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Aktywna starość – ocena poziomu funkcjonalnej sprawności lubelskich seniorek – (10 min) – mgr Justyna Chmiel, mgr Kamil Chołuj
  Zmiany poziomu sprawności fizycznej studentów farmacji i fizjoterapii na przestrzeni lat – (10 min) – mgr Kamil Chołuj, mgr Justyna Chmiel
 1. Sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego „Badania naukowe w rehabilitacji i fizjoterapii” w roku akademickim 2010/2011 – mgr Kamil Chołuj, mgr Justyna Chmiel.
 1. „Miejsce studenta niepełnosprawnego w uczelniach medycznych” – dyskusja panelowa.
 1. Sprawy bieżące Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego „Badania naukowe w rehabilitacji i fizjoterapii”.
 1. Przekazanie koordynatorstwa Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego „Badania naukowe w rehabilitacji i fizjoterapii” na rok akademicki 2011/2012 kolejnemu członkowi OSFN.

 

Jubileuszowa V Majówka z Fizjoterapią

     W dniu 11 maja 2012 roku miała miejsce V Majówka z Fizjoterapią – Cykliczne Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych pt. „Aktywność ruchowa w XXI wieku” – mały JUBILEUSZ organizatorów: Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii oraz Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

     Patronat Honorowy nad V Majówką z Fizjoterapią objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. dr h.c. mult. Andrzej Książek oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

     Naukowy Patronat Honorowy objęło Polskie Towarzystwo Balneoterapii i Medycyny Fizykalnej oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Kujawa.

Patronat Medialny objęło „Zdrowie Publiczne”, Acta Balneologica, Wydawnictwo „Czelej” oraz Wydawnictwo „FORUM”.

Czasopismo Zdrowie Publiczne ufundowało ponadto nagrody w postaci publikacji dla autorów najlepszych prac na łamach kwartalnika.

     W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Naukowego V Majówki z Fizjoterapią dr hab. med. Piotr Majcher – Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii UM w Lublinie oraz mgr Kamil Chołuj, mgr Justyna Chmiel – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Majówki z Fizjoterapią przywitali przybyłych Gości. Następnie głos zabrali: prof. dr hab. Teresa Kulik – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. dr h.c. Piotr Książek – Prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

     Po słowach powitania nadszedł czas na wyrazy uznania dla osób, które przez te pięć lat zaszczycały nas swoją obecnością oraz przyczyniły się do tego, by Majówki z Fizjoterapią mogły się odbywać. Pamiątkowe statuetki PRZYJACIELA MAJÓWKI Z FIZJOTERAPIĄ otrzymali m.in.: prof. dr hab. Teresa Kulik – Dziekan WPiNoZ, dr hab. med. Piotr Majcher – Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii oraz Opiekun SKNF, Pan Jan Jarmołowicz – Prezes Zarządu MUSI Spółdzielnia w Lublinie, Pan Zbigniew Lubaś – Dyrektor Firmy ERES MEDICAL, Wydawnictwo „Czelej”, Firma DALIMEX, Firma HABYS, Firma MEDICAL SPORT.

     Oficjalnego otwarcia V Majówki z Fizjoterapią dokonała Pani prof. dr hab. Teresa KulikDziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która następnie wygłosiła interesujący WYKŁAD INAUGURACYJNY pt. „Globalne zagrożenia zdrowia”.

     Kolejnym punktem programu był WYKŁAD NA ZAPROSZENIE pt. „Humanistyczna koncepcja terapii manualnej – ewolucja, czy rewolucja w fizjoterapii?", który zaprezentował dr n. med. Piotr Gawda – Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

     Po pierwszej, oficjalnej części nadszedł czas na symboliczne uczczenie Jubileuszu V Majówki z Fizjoterapią. Wszyscy udali się do holu Collegium Maius na degustację tortu jubileuszowego, który uroczyście pokroiła Pani Dziekan – prof. dr hab. Teresa Kulik.

     V Majówka zgromadziła studentów i absolwentów fizjoterapii, medycyny, pracowników naukowych oraz wszystkich sympatyków rehabilitacji – reprezentantów uczelni takich jak: Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Puławska Szkoła Wyższa w Puławach oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

     Część naukowa została podzielona na dwie sesje tematyczne, które miały charakter konkursu, a każda praca badawcza była oceniana przez członków Rady Naukowej pod względem jej wartości merytorycznej oraz sposobu prezentacji. Podczas Sympozjum zaprezentowano 22 prace badawcze, których głównymi autorami byli studenci, a wyniki ukazywały rolę aktywności ruchowej w XXI wieku.

Po zaprezentowaniu wszystkich prac ogłoszono wyniki oraz rozdano cenne nagrody.

Laureaci I sesji:

I nagroda – Marcin Gniewek, Anna Krawulska – „Czym jest fizjoterapia, a kim fizjoterapeuta w opinii społeczeństwa” – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

II nagroda – Wojciech Rusek, Teresa Pop, Michalina Czarnota – „Równowaga i symetria obciążenia kończyn dolnych u dzieci i młodzieży uprawiających systematycznie wybrane dyscypliny sportowe” – Uniwersytet Rzeszowski

III nagroda – Aldona Gumienniak – „Wpływ Kinesiology Tapingu oraz ćwiczeń na subiektywną ocenę dolegliwości kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego i ocenę obrazu własnego ciała u kobiet w zaawansowanej ciąży” – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

I Wyróżnienie – Marcin Trębowicz, Iwona Kazimierczak i wsp. – „Zastosowanie Nordic Walkingu w poprawie wydolności pacjentów po zawale mięśnia sercowego” – Puławska Szkoła Wyższa

II Wyróżnienie – Magdalena Zańko, Józef Krzak i wsp. – „Uwarunkowania i rozwój piłki siatkowej na siedząco w Polsce” – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Laureaci II sesji:

I nagroda – Magdalena Skrzypiec, Katarzyna Harasim, Natalia Jasińska – „Krzywizny kręgosłupa i parametry równowagi u dzieci w wieku od 10 do 16 lat” – Uniwersytet Rzeszowski

II nagroda – Anna Wojciechowska, Paweł Goguł – „Sprawność motoryczna dzieci w wieku przedszkolnym w środowisku wiejskim i miejskim” – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

III nagroda – Natalia Michałczyk, Paulina Wach – „Wpływ treningu według koncepcji David na wybrane parametry kręgosłupa szyjnego u aktywnych zawodowo mężczyzn” – Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu

Wyróżnienie – Paweł Żytko, Karolina Załuska, Tomasz Sawicki – „Użyteczność testu dynamometrycznego w fizjoterapii – badania pilotażowe” – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

     Autorzy najlepszych prac otrzymali certyfikaty upoważniające do bezpłatnej publikacji doniesienia naukowego w czasopiśmie „Zdrowie Publiczne”, nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwa CZELEJ, ELSEVIER, PZWL oraz roczną prenumeratę czasopisma „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja” lub „Acta Balneologica”, ponadto sprzęt terapeutyczny, dyski sensomotoryczne oraz upominki od Firmy HABYS, ERES MEDICAL, LURGUS, MEDISQUAD.

     Serdeczne podziękowania składamy na ręce JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Pana prof. dr hab. dr h. c. mult. Andrzeja Książka oraz Prezydenta Miasta Lublin Pana Krzysztofa Żuka – za objęcie patronatem honorowym V Majówki z Fizjoterapią, Pani prof. dr hab. Teresie Kulik – Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która co roku zaszczyca nas swoją obecnością za przewodniczenie Komitetowi Naukowemu, wygłoszenie Wykładu Inauguracyjnego. Dziękujemy Panu dr n. med. Piotrowi Gawdzie za interesujący Wykład na Zaproszenie oraz członkom Komitetu Naukowego za prowadzenie sesji naukowych i ocenę merytoryczną przedstawianych prac.

     Wyrazy wdzięczności kierujemy do Partnerów Sympozjum: Medical Sport, ERES MEDICAL, MUSI – Spółdzielnia w Lublinie, Medisquad, Dalimex, Habys, Kinesis, Lurgus; oraz Wydawnictw: „Czelej”, Forum, Elsevier Urban & Partner, PZWL.Main menu 2

by Dr. Radut.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 504421672669b5890a97c99.89361065 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/sknf/data/www/sknf.umlub.pl/includes/lock.inc).