Jump to Navigation

Statut

Statut do pobrania

ROZDZIAŁ  1

Postanowienia ogólne.

§ 1

Koło prowadzi swoją działalność w ramach struktur Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, zwane dalej „Kołem” jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, których celem jest rozwijanie działalności badawczej i środowiskowej związanej z dziedziną fizjoterapii i zagadnień medycznych.

§ 2

Koło działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Koła jest miasto Lublin.

 

ROZDZIAŁ  2

Cele i sposoby działania Koła.

§ 3

Celem Koła jest:

 1. Rozwijanie i wspomaganie zainteresowań studentów umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z fizjoterapią i zagadnień medycznych.
 2. Doskonalenie umiejętności praktycznych.
 3. Prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji i materiałów związanych z zagadnieniem fizjoterapii (stworzenie bazy materiałów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji przydatnych w nauce oraz pracy zawodowej).
 4. Podejmowanie działań i współpraca na rzecz łagodzenia barier uniemożliwiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
 5. Podejmowanie działań na rzecz osób wymagających rehabilitacji, usprawniania itp.

§ 4

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zrzeszenie osób zainteresowanych tematyką z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji.
 2. Organizowane spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą rehabilitacją i fizjoterapią (konferencje, wykłady, seminaria).
 3. Inicjowanie i organizację różnych imprez (pokazy, wystawy, szkolenia) w instytucjach i ośrodkach o charakterze uzdrowiskowym, rehabilitacyjnym.
 4. Współdziałanie z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie fizjoterapii jak również organizacjami pozarządowymi i społecznymi zainteresowanymi współdziałaniem w rozwiązywaniu problemów fizjoterapii i rehabilitacji.
 5. Organizowanie oraz udział w konferencjach i szkoleniach naukowych poświęconych zagadnieniom związanych z fizjoterapią i rehabilitacją.

 

ROZDZIAŁ  3

Członkowie koła, zasady członkostwa.

§ 5

Członkiem Koła może być każdy student i absolwent fizjoterapii zarówno Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jak również innych uczelni.

§ 6

Członkowie Koła zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu Koła.
 2. Aktywnego uczestnictwa w działalności Koła i sumiennego wykonywania zadań służących realizacji celów Koła.
 3. Dbania o dobre imię Koła.

§ 7

Zaświadczenie o członkostwie w Kole wydawane jest przez Zarząd Koła w ostatnim tygodniu maja danego roku akademickiego osobie, która:

 1. Podpisała deklarację członkowską w październiku danej kadencji Zarządu Koła.
 2. Aktywnie uczestniczy w we wszystkich zebraniach Koła - możliwa dwukrotna absencja w czsie trwania kadencji.
 3. Bierze czynny udział w przynajmniej jednej konferencji naukowej (z wyłączeniem Majówki z Fizjoterapia).
 4. Bierze czynny udziałw w przynajmniej jednym projekcie badawczym realizowanym przez Koło.

 § 8

Członkostwo Koła ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z Koła, potwierdzonego pismem złożonym na ręce Opiekuna Koła.
 2. Dwukrotnej z rzędu nieusprawiedliwionej absencji na zebraniach Koła.
 3. Skreślenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła z powodu naruszenia regulaminu Koła.
 4. Skreślenia z listy studentów.

 

ROZDZIAŁ  4

Organy Koła.

§ 9

Kolegialnym organem o charakterze uchwałodawczym jest Walne Zgromadzenie Członków Koła.

§ 10

Walne Zgromadzenie Członków Koła tworzą wszyscy członkowie Koła.

§ 11

Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków Koła zapadają w formie uchwały, podejmowanej kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej 50% członków Koła.

§ 12

Walne Zgromadzenie Członków Koła ma prawo do realizacji swoich zadań powoływać stałe i doraźne Komisje.

§ 13

Organem o charakterze wykonawczym jest Zarząd Koła.

§ 14

Zarząd Koła tworzy 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków Koła w głosowaniu tajnym.

Zarząd składa się z:

 1. Przewodniczącego.
 2. Wiceprzewodniczącego.
 3. Sekretarza.
 4. Skarbnika.
 5. Członka Zarządu.

Na czele Zarządu stoi Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków Koła oraz organizuje pracę Zarządu.

§ 15

Zarząd rozpoczyna kadencję 1 października roku wyborów. W terminie do 10 października ustępujący Zarząd jest zobowiązany do przekazania nowemu wybranemu Zarządowi wszystkich przedmiotów i kompetencji związanych z jego działalnością.

§ 16

Kadencja Zarządu kończy się nie później niż 30 września następnego roku kalendarzowego po wyborach.

§ 17

Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

 1. Realizacja celów Koła.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
 3. Kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem Koła.
 4. Sporządzanie protokołów i sprawozdań finansowych z działalności Koła, ustalanie planów działalności i budżetu Koła, działanie w imieniu Koła i reprezentowanie go na zewnątrz.

§ 18

Zarząd do realizacji swoich celów ma prawo do korzystania z urządzeń i środków materialnych należących do Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w szczególności takich jak: pomieszczenia, urządzenia poligraficzne, urządzenia telekomunikacyjne i inne.

 

ROZDZIAŁ  5

Majątek Koła

§ 19

Majątek Koła tworzą:

 1. Składki członkowskie.
 2. Środki otrzymane z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 3. Inne środki pochodzące od donatorów lub uzyskane z realizowanych projektów.

 

ROZDZIAŁ  6

Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła.

§ 20

Uchwałę dotyczącą zmian w Statucie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Koła kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej 50% członków.

§ 21

Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Koła kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej 50% członków. Uchwała przedkładana jest opiekunowi Koła.

§ 22

Majątek Koła z chwilą podjęcia uchwały, o której mowa w § 21, przechodzi na rzecz Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

ROZDZIAŁ  7

Przepisy końcowe.

§ 23

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Członków założycieli Koła i zaakceptowaniu przez opiekuna Koła.

Postanowienia Statutu obowiązują członków Koła po upływie 14 dni od udostępnienia jego treści w sposób zwyczajowo przyjęty w Kole.

Członkowie Koła zobowiązani są do zapoznania się z treścią Statutu przed przystąpieniem do Koła, co poświadczają pisemnie.Main menu 2

by Dr. Radut.

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 844825812669b5c87b4e1a8.89185937 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/sknf/data/www/sknf.umlub.pl/includes/lock.inc).